Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

VZW MEDIWE, met vennootschapszetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20, KBO nr. 0415.945.205 – telefoonnummer: 03 220 61 00 – e-mail: mediwe@mediwe.be (verder genaamd “MEDIWE”)

1. Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden van MEDIWE. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. De overeenkomst tussen MEDIWE en de klant komt pas tot stand op het ogenblik dat de bestelling van diensten is geplaatst door het invulformulier door de klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door MEDIWE aan de klant. 

3. De op de website van MEDIWE aangegeven prijzen voor de medische controles op datum van aanvraag, zijn de van toepassing zijnde prijzen. Deze prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW.

De klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van MEDIWE is 21% BTW van toepassing.

4. MEDIWE is gerechtigd een aanvraag te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot aanvragen waarbij de klant betrokken is, zoals een faillissement van de klant of een niet-betaling door de klant.

Wanneer MEDIWE ten gevolge van overmacht, staking, lock-down enz... niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

MEDIWE garandeert niet dat het gebruik van de website door de klant ononderbroken, veilig of foutloos is. MEDIWE is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.

De klant verbindt er zich toe om aan MEDIWE de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aanvraag.

5. Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kunnen hebben, noch kan MEDIWE hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.

6. MEDIWE gaat een verbintenis aan tot het leveren van diensten, zonder resultaatsverbintenis. MEDIWE kan onder geen beding aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, berokkend aan de klant. De verantwoordelijkheid van MEDIWE rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale som gefactureerd door MEDIWE aan de klant in het kader van deze overeenkomst en kan dit bedrag in geen geval overschrijden.

7. De klantendienst van MEDIWE is bereikbaar via het e-mailadres mediwe@mediwe.be of per post op het volgende adres: 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

8. Bij gebreke aan enig protest binnen de acht dagen middels aangetekende brief na factuurdatum dienen de facturen als definitief aanvaard beschouwd worden.

9. Onze facturen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar te Wilrijk. De toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten van 10% en die minimum € 50,00 per factuur zal bedragen.

Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere factureren.

10. De betaling vindt onmiddellijk plaats na de aanvraag van de medische controle. MEDIWE biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie Payments. Middels het aanvragen van een medische controle via de website van MEDIWE, verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Mollie Payments en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

Geen enkele aanvraag wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te hebben ontvangen.

MEDIWE aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

11. De klant heeft ook de mogelijkheid om een jaarabonnement af te sluiten voor een periode van minstens 12 maanden, ingang vanaf het moment dat de betaling is goedgekeurd.

Het abonnement kan steeds opgezegd worden door beide Partijen mits een opzegtermijn van 3 maanden via aangetekende brief aan MEDIWE.

Bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement door de klant, wordt een kost aangerekend van 50% van het nog te betalen bedrag tot het einde van de periode van 12 maanden.

Het abonnement wordt automatisch verlengd na een periode van 12 maanden voor eenzelfde periode.

12. Indien in kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van MEDIWE of de klant worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant of MEDIWE zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen MEDIWE en de klant. 

MEDIWE verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website https://www.mediwe.be.

13. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door MEDIWE om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

15. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website https://www.mediwe.be berusten bij MEDIWE. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MEDIWE openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de MEDIWE tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto’s, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van MEDIWE, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

16. Alle vorderingen en geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, of het Vredegerecht van het kanton Mechelen, volgens het Belgisch recht.